29.06.2003 00:00

, , 23 2 2003 .

, 2910/2001, , . , , . , , , , . . , . , , , , , , . , , . .

Θέμα: Αλλαγή επαγγελματικής ιδιότητας αλλοδαπού

Με αφορμή έγγραφα αλλά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στη Δ/νση μας τόσο από τους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς όσο και από τις Υπηρεσίας σας, αναφορικά με το αν είναι εκ του νόμου επιτρεπτή η έκδοση νέας άδειας εργασίας και κατ ακολουθία η αντίστοιχη άδεια διαμονής για λόγο άλλο από εκείνο για τον οποίο είχε επιτραπεί η παραμονή και εργασία του ενδιαφερόμενου, π.χ. από μισθωτή εργασία σε άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή παροχής ανεξάρτητης υπηρεσίας ή έργου και αντίστροφα, σας γνωρίζουμε τα εξής: Όπως σας είναι γνωστό, για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας παραμονής σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 2910/2001 προβλέπονται τα ακόλουθα: 1. Αλλοδαπός που έχει λάβει θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, μπορεί να ζητήσει άδεια παραμονής για τον ίδιο λόγο, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν προϋποθέσεις. 2. Η άδεια παραμονής αλλοδαπού χορηγείται για συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος αναγράφεται στην αίτηση. Δηλαδή, κατά την ερμηνεία της διάταξης αυτής, προκειμένου ο αλλοδαπός να αλλάξει κατηγορία εργασίας είναι απαραίτητη η χορήγηση της αντίστοιχης ειδικής θεώρησης εισόδου, γεγονός που επιβάλλει την έξοδό του από τη χώρα και την επανείσοδό του με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για κάθε περίπτωση. Κατόπιν τούτου και προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ενδιαφερόμενων αλλοδαπών, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο μας θα αναλάβει τη νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση του ζητήματος που έχει ανακύψει κατά τρόπο ώστε να μην καθίσταται αναγκαίος ο εφοδιασμός του ενδιαφερόμενου κατά την ανανέωση της άδειας του με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση ειδική θεώρηση εισόδου, εφόσον θα πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου για την αλλαγή του καθεστώτος στην εργασιακή του απασχόληση κατά τα ανωτέρω. Κατ ακολουθία, παρακαλούνται οι Δ/νσεις Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να προβούν στην εξέταση των σχετικών αιτημάτων αλλαγής από εξαρτημένη εργασία σε παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου και το αντίστροφο και στην έκδοση των αντίστοιχων αδειών, εφόσον πληρούνται οι από το νόμο προβλεπόμενες λοιπές προϋποθέσεις. Τέλος, οι Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, οι οποίες είναι κατά το νόμο αρμόδιες για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής, παρακαλούνται όπως δέχονται και εξετάζουν, αιτήματα που αφορούν στην αλλαγή κατηγορίας από εξαρτημένη εργασία σε παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, ή σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εφόσον επίσης πληρούνται οι από το νόμο προβλεπόμενες λοιπές προϋποθέσεις, και να ενημερώσουν τους Δήμους και τις Κοινότητες της χωρικής τους αρμοδιότητας επί του θέματος. Σας επισημαίνουμε ότι στο ρυθμιστικό πεδίο της επικείμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας δεν θα υπαχθεί η αλλαγή άδειας διαμονής από σπουδές σε άλλη κατηγορία.

Ο Γενικός Γραμματέας

Β. Βαλασόπουλος

Κοινοποίηση Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1. Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα 2. Δ/νση Απασχόλησης Τμήμα ΙΙΙ Πειραιώς 40, Αθήνα

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου
4. Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Διοικητικής Υποστήριξης
5. Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
6. Δ/νση μας.

- : 3488

: http://omonia.grek.ru

11 .