18.11.2022 13:09
            .     -     2:2         ,      .

             ,  20    .     UEFA       ,    .        ,   2022   .

        ,   39-      .         ,   13     .      ,                 .       ,             2:2.

         ,        ,   20 . : 1278


, , ..